SNCA
Remote issuance of a mandate certificate

Remote issuance of a mandate certificate

Remote issuance allows SNCA clients to issue a mandate certificate for an approved MONET+ ProID+Q smart card remotely. It provides a convenient solution accessible directly from the workplace or from home.

Ako požiadať o vzdialené vydanie mandátneho certifikátu?

Zahájenie procesu vzdialeného vydania mandátneho certifikátu je rozdelená do dvoch krokov, kde žiadosť o vydanie mandátneho certifikátu podá štatutár cez elektronický formulár na slovensko.sk (Štatutár organizácie) a registráciu na portály pre vzdialené vydanie certifikátu urobí držiteľ (Držiteľ certifikátu), pre každý z krokov je dole na stránke zverejnený aj podrobný videonávod:

Štatutár organizácie

Štatutár musí v Žiadosti o vydanie mandátneho certifikátu zvoliť spôsob vydania certifikátu „Vzdialene“ a zároveň do prílohy nahrať sken dokladu o preukázaní mandátu držiteľa certifikátu (Menovací dekrét / Osvedčenie / Pracovná zmluva / …). V prípade ak držiteľ nedisponuje čipovou kartou MONET+ ProID+Q, musí toto zariadenie štatutár objednať priamo vo formulári žiadosti.

 

Držiteľ certifikátu

Držiteľ sa musí zaregistrovať na portáli pre vzdialené vydávanie, kde sa za použitia občianskeho preukazu overí jeho totožnosť a zapíšu sa údaje potrebné pre vydanie certifikátu. Ak držiteľ nemá čipovú kartu MONET+ ProID+Q, zadá si korešpondenčnú adresu, na ktorú mu bude čipová karta doručená, v prípade ak čipovou kartou disponuje, na portáli prebehne jej overenie.

 

Videonávod pre vyplnenie žiadosti o vydanie mandátneho certifikátu vzdialene:

Videonávod k registrácii pre vzdialené vydávanie mandátneho certifikátu:

Splnomocnenie pre poskytnutie kvalifikovaných dôveryhodných služieb

8/24/2023
Download in format pdf (1 mB)

Videonávod k vzdialenému vydávaniu mandátneho certifikátu: