SNCA
Certification order

SNCA Policies and Rules

The Slovak National Certification Authority (SNCA) as a trust service provider is governed by the published certification policy, the law on trust services and the rules for the performance of certification activities.

Certifikačné politiky (CP) SNCA sú záväzné dokumenty, slúžiace ako štandard zásad, procedúr a postupov, ktoré musia dodržiavať všetky zúčastnené strany.

Pravidlá na výkon certifikačných činností (CPS) SNCA poskytujú detailné informácie o postupoch a opatreniach na výkon certifikačných činností, sú v súlade s certifikačnou politikou pre koreňovú certifikačnú autority a dôveryhodné služby vyhotovovania kvalifikovaných certifikátov, ktorej kvalifikovaný štatút udelil Národný bezpečnostný úrad.

Zákon 272 z 20. septembra 2016 o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom
trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách).

Nižšie nájdete na stiahnutie aktuálne platné certifikáty dôveryhodných služieb SNCA vydané orgánom posudzovania zhody.

Certifikát pre kvalifikovanú dôveryhodnú službú vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov pre elektronický podpis

12. 9. 2023
Download in format pdf (535 kB)

Certifikát pre kvalifikovanú dôveryhodnú službu vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov pre elektronickú pečať

12. 9. 2023
Download in format pdf (529 kB)

Certifikát pre kvalifikovanú dôveryhodnú službu vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov pre autentifikáciu webových sídiel

12. 9. 2023
Download in format pdf (529 kB)

Certifikát pre kvalifikovanú dôveryhodnú službu validácie kvalifikovaných elektronických podpisov

12. 9. 2023
Download in format pdf (514 kB)

Certifikát pre kvalifikovanú dôveryhodnú službu validácie kvalifikovaných elektronických pečatí

12. 9. 2023
Download in format pdf (514 kB)

Certifikát pre kvalifikovanú dôveryhodnú službu uchovávania kvalifikovaných elektronických podpisov

12. 9. 2023
Download in format pdf (521 kB)

Certifikát pre kvalifikovanú dôveryhodnú službu uchovávania kvalifikovaných elektronických pečatí

12. 9. 2023
Download in format pdf (523 kB)

Certifikát pre kvalifikovanú dôveryhodnú službu vyhotovovania kvalifikovaných elektronických časových pečiatok

12. 9. 2023
Download in format pdf (504 kB)