SNCA
Legislation

Legislation

In this section you will find more general legislative information on trust services.

Dôveryhodnou službou sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu  (nariadenie eIDAS) rozumie elektronická služba

  • vyhotovovania, overovania a validácie elektronických podpisov, elektronických pečatí alebo elektronických časových pečiatok,
  • vyhotovovania, overovania a validácie certifikátov pre autentifikáciu webových sídiel,
  • uchovávania elektronických podpisov, pečatí alebo certifikátov, ktoré s týmito službami súvisia.

Kvalifikovaná dôveryhodná služba je dôveryhodná služba, ktorá spĺňa uplatniteľné požiadavky stanovené v nariadení eIDAS.

Informácie z oblasti dôveryhodných služieb zverejňované Komisiou EÚ

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) prostredníctvom Slovenskej národnej certifikačnej autority (SNCA) v súlade so zákonom č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách) v znení neskorších predpisov poskytuje kvalifikované dôveryhodné služby (KDS) orgánom verejnej moci (OVM), a to v rozsahu, v akom mu to umožňujú technické podmienky a kapacity.

Vzhľadom na technické podmienky a kapacity SNCA, ktorá je kvalifikovaným poskytovateľom dôveryhodných služieb podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (ďalej len „nariadenie eIDAS“) a zákona č. 272/2016 Z. z. poskytuje orgánom verejnej moci nasledovné služby:

  1. kvalifikovanú dôveryhodnú službu vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov pre elektronickú pečať,
  2. kvalifikovanú dôveryhodnú službu vyhotovovania kvalifikovaných elektronických časových pečiatok
  3. kvalifikovanú dôveryhodnú službu vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov pre elektronický podpis – vrátane vydávania mandátnych certifikátov,
  4. kvalifikovanú dôveryhodnú službu validácie kvalifikovaných elektronických podpisov a pečatí.

Slovenská národná certifikačná autorita (SNCA) ako poskytovateľ dôveryhodných služieb sa riadi zverejnenými certifikačnými politika. 

Slovenská národná certifikačná autority (SNCA) spracúva osobné údaje podľa článku 13 a článku 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“).