SNCA
Validation

Validation of signatures and seals

Signature and seal validation is used to confirm the validity of qualified signatures and seals. The service verifies, for example, whether the signature/seal was a qualified certificate at the time of signing, whether the certificate was issued by a qualified provider, whether it was valid at the time of signing, whether the integrity of the signed data has not been compromised, and others. The validation service will generate a report for the user about these and other facts.

The Slovak National Certification Authority (SNCA) provides a qualified service of validation of signatures and seals to public authorities free of charge.

Before requesting the validation service, we recommend that you carefully read the technical specification and the general terms and conditions of the service, especially in order to allow the public authority to consider its implementation within the organisation.

Technická špecifikácia

Technická špecifikácia kvalifikovanej dôveryhodnej služby validácie kvalifikovaných elektronických podpisov a pečatí

8/25/2023
Download in format pdf (148 kB)

Všeobecné podmienky

Všeobecné podmienky používania kvalifikovanej dôveryhodnej služby validácie kvalifikovaných elektronických podpisov a pečatí

8/25/2023
Download in format pdf (255 kB)

Procedure for requesting and cancelling a qualified validation service

Žiadosť o poskytnutie

 • Orgán verejnej moci v žiadosti vyplní povinné polia uvedené v II. časti žiadosti;
 • Orgán verejnej moci v III. časti žiadosti:
  • vyznačí predpokladaný počet volaní služby mesačne;
  • označí účel využívania služby;
  • zadá nevyhnutné údaje na prístup k službe – IP adresa/y, odovzdanie kľúča k certifikátu;
  • vyznačí prehlásenia, s ktorými súhlasí.

Žiadosť o poskytovanie kvalifikovanej služby validácie

9/8/2023
Download in format pdf (953 kB)

Žiadosť o zrušenie

 • Orgán verejnej moci v žiadosti vyplní povinné políčka uvedené v II. časti žiadosti;
 • Orgán verejnej moci v III. časti žiadosti vyznačí:
  • IP adresu, z ktorej žiada zrušiť prístup
   alebo/aj
  • sériové číslo certifikátu, ktorý žiada zrušiť spolu s heslom pre zrušenie.

Žiadosť o zrušenie poskytovania kvalifikovanej služby validácie

9/8/2023
Download in format pdf (944 kB)

Podanie/Doručenie žiadosti

 • Listinnú žiadosť na poštovú adresu Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (SNCA), Pribinova 25, P.O.BOX 5, 810 08 Bratislava.

          alebo

 • Elektronickú žiadosť do elektronickej schránky NASES zriadenej na Ústrednom portáli verejnej správy prostredníctvom služby „Všeobecná agenda“ subjektu Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (pozn. do predmetu správy uveďte: Žiadosť o poskytovanie kvalifikovaných dôveryhodných služieb).

Description of the validation service validation report data structure

Documentation on the XML format of the validation report, which includes an XSD schema, an example report with comments, and an FAQ explaining the data structure:

Dokumentácia validačného reportu

9/8/2023
Download in format zip (124 kB)