SNCA
Making an appointment at SNCA

Making an appointment at SNCA

The ordering system is available for all applicants for trust services from the Slovak National Certification Authority (SNCA), who are interested in the issuance of the requested services in person at the premises of the SNCA Registration Authority in Bratislava. Through this system, you can select the most convenient available date online for the purpose of processing your application.

You can access the ordering system if you have correctly submitted your application and have been notified by e-mail. You will enter the ordering system by entering your organisation's ID number and the client number that was sent to you in the email notification to the contact person you provided in the Request for Qualified Trust Services and selecting a convenient time for you to meet in person.

We recommend that you use Google Chrome. 

Pracovisko Registračnej autority Slovenskej národnej certifikačnej autority nájdete na adrese Pribinova 25, 811 09 Bratislava v budove Tower 115 v časti nákupnej pasáže na prízemí, vedľa podateľne MIRRI. Nad vstupom do priestorov je uvedené Slovenská národná certifikačná autorita s naším logom SNCA.

Po vstupe do priestorov SNCA, je potrebné zazvoniť na zvonček umiestnený na druhých dverách a počkať na pracovníka Registračnej autority, ktorý si po vás príde.

  • 2 doklady totožnosti žiadateľa (štatutára OVM) alebo splnomocnenej osoby (OP, VP, pas alebo iný doklad s fotografiou tváre),
  • originál menovacieho dekrétu s vytlačenou kópiu (kópiu overí zamestnanec SNCA a zostáva na SNCA) alebo úradne overenú kópiu menovacieho dekrétu (alebo písomného poverenia), ktorý preukazuje, že žiadateľ je štatutárom OVM, resp. že osoba, pre ktorú sa žiada vydanie kvalifikovaného mandátneho certifikátu, má v OVM príslušné oprávnenie zo zoznamu oprávnení podľa § 9 zákona č. 272/2016 Z. z. (zoznam oprávnení je dostupný na webovej stránke Národného bezpečnostného úradu)
  • v prípade, že sa nemôžete dostaviť osobne, môžete sa nechať zastupovať prostredníctvom úradne overeného Splnomocnenia.
  • úradnú pečiatku na podpis zmluvy (v mnohých prípadoch Zmluva o KDS už podpísaná je, nová zmluva sa podpisuje v určitých prípadoch a podpisuje ju štatutár alebo ním, na tento úkon splnomocnená osoba).