SNCA
Objednanie sa na termín v SNCA

Objednanie sa na termín v SNCA

Objednávkový systém je dostupný pre všetkých žiadateľov o dôveryhodné služby od Slovenskej národnej certifikačnej autority (SNCA), ktorí majú záujem o vydanie požadovaných služieb osobne v priestoroch Registračnej autority SNCA v Bratislave. Prostredníctvom tohto systému si online zvolíte pre vás najvhodnejší voľný termín na účely vybavenia vašej žiadosti.

Do objednávkového systému sa dostanete ak máte korektne podanú žiadosť a boli ste o tom informovaný formou e-mailovej notifikácie. Prostredníctvom hodnoty IČO vašej organizácie a klientského čísla, ktoré vám bolo zaslané v e-mailovej notifikácii na adresu kontaktnej osoby, ktorú ste uviedli v Žiadosti o poskytovanie kvalifikovaných dôveryhodných služieb vstúpite do objednávkového systému a vyberiete si pre vás vhodný termín osobného stretnutia.

Odporúčame použiť prehliadač Google Chrome. 

Pracovisko Registračnej autority Slovenskej národnej certifikačnej autority nájdete na adrese Pribinova 25, 811 09 Bratislava v budove Tower 115 v časti nákupnej pasáže na prízemí, vedľa podateľne MIRRI. Nad vstupom do priestorov je uvedené Slovenská národná certifikačná autorita s naším logom SNCA.

Po vstupe do priestorov SNCA, je potrebné zazvoniť na zvonček umiestnený na druhých dverách a počkať na pracovníka Registračnej autority, ktorý si po vás príde.

  • 2 doklady totožnosti žiadateľa (štatutára OVM) alebo splnomocnenej osoby (OP, VP, pas alebo iný doklad s fotografiou tváre),
  • originál menovacieho dekrétu s vytlačenou kópiu (kópiu overí zamestnanec SNCA a zostáva na SNCA) alebo úradne overenú kópiu menovacieho dekrétu (alebo písomného poverenia), ktorý preukazuje, že žiadateľ je štatutárom OVM, resp. že osoba, pre ktorú sa žiada vydanie kvalifikovaného mandátneho certifikátu, má v OVM príslušné oprávnenie zo zoznamu oprávnení podľa § 9 zákona č. 272/2016 Z. z. (zoznam oprávnení je dostupný na webovej stránke Národného bezpečnostného úradu)
  • v prípade, že sa nemôžete dostaviť osobne, môžete sa nechať zastupovať prostredníctvom úradne overeného Splnomocnenia.
  • úradnú pečiatku na podpis zmluvy (v mnohých prípadoch Zmluva o KDS už podpísaná je, nová zmluva sa podpisuje v určitých prípadoch a podpisuje ju štatutár alebo ním, na tento úkon splnomocnená osoba).