SNCA

Často kladené otázky

Vážený záujemca o dôveryhodné služby, zhromaždili sme pre Vás niekoľko najčastejšie kladených otázok/situácií týkajúcich sa našich služieb. Dúfame, že v tejto časti nájdete odpovede na svoje otázky. Ak hľadané informácie nenájdete, kontaktujte našich pracovníkov Registračnej autority na e-mailovej adrese snca@nases.gov.sk, oni vám s Vašou otázkou radi pomôžu.

Časté otázky

Po zvolení do funkcie budete aktívne vstupovať do elektronickej schránky inštitúcie, preto je potrebné disponovať občianskym preukazom s BOK kódom, aby ste mali možnosť prihlásenia. Presvedčte sa, či sa do spomínanej schránky viete prihlásiť. Ak po prihlásení pod svojim meno nevidíte aj názov organizácie, znamená to, že je potrebné si podať Žiadosť o zmenu vedúceho orgánu verejnej moci.

Ako štatutár budete potrebovať mandátny certifikát (na podpisovanie rozhodnutí elektronicky, a pod.) a vaša organizácia by mala disponovať aj elektronickou pečaťou. Elektronická pečať sa nevzťahuje na štatutára, jeho zmena nemá vplyv na platnosť pečate, preto je dobré overiť si jej existenciu (na úrade by mala byť k dispozícii príslušná dokumentácia) a v elektronickej schránke by ste mali mať po vytvorení oznámenia/výzvy okrem tlačidla „Podpísať“ aj možnosť „Zapečatiť“.

Rovnako si overte, či mal Váš predchodca vydaný mandátny certifikát na čipovú kartu alebo token (tzv. QSCD zariadenie) a či je spomenuté zariadenie k dispozícii na úrade, pretože je možné tieto zariadenia opätovne použiť na nahratie Vášho certifikátu (aby sme na zariadenie vedeli nahrať certifikát, mali by ste poznať PIN a PUK k čipovej karte).

Po zistení stavu vyplníte prostredníctvom elektronického formuláru na slovensko.sk žiadosť Vydanie mandátneho certifikátu, elektronickej pečate a vyhotovovanie časových pečiatok. Podpíšete ju elektronicky (Vašim KEPom na občianskom preukaze alebo ak je k dispozícii, elektronickou pečaťou inštitúcie) a odošlete.

My ju zaevidujeme, zašleme informačný e-mail a následne nás môžete kontaktovať ohľadom dohodnutia osobného termínu v priestoroch Registračnej autority v Bratislava za účelom vydania certifikátu alebo môžete využiť náš objednávkový systém, kde si termín stretnutia online rezervujete.

V prípade potreby je možné sa dať zastúpiť splnomocnenou osobou, ktorá prinesie úradne overené splnomocnenie a Váš úradne overený menovací dekrét. Alebo ak potrebujete iba mandátny certifikát viete si ho vydať na diaľku a nemusíte cestovať do Bratislavy.

Ak sa vo Vašej organizácii nachádza aj vyššie spomínaná čipová karta, ktorú by ste radi opätovne využili, je potrebné ho priniesť na dohodnutý termín. Ak zariadenie nemáte alebo uprednostňujete nové, nemusíte si s jeho obstaraním robiť starosti. Radi Vám čipovú kartu typu MONET+ProID+Q poskytneme priamo u nás, v zmysle platného cenníka.

Mandátny certifikát (aj elektronickú pečať) poskytujeme pre orgány verejnej moci bezodplatne, s platnosťou na štyri roky (v prípade mandátneho certifikátu na nové zariadenie zaplatíte len za čipovú kartu).

O služby Slovenskej národnej certifikačnej autority je možné okrem elektronického formuláru na slovensko.sk požiadať aj prostredníctvom notárov po celom Slovensku. Tento spôsob podania žiadosti nahrádza povinnosť osobnej návštevy pracoviska Registračnej autority SNCA v Bratislave. Notár s Vami vyplní Žiadosť, overí Vašu identitu a dá Vám podpísať potrebné dokumenty. Služba je spoplatnená v zmysle notárskych poplatkov. Všetky dokumenty postúpi k nám a my sa postaráme o vydanie certifikátu na čipovú kartu. Certifikát nahratý na čipovej karte typu MONET+ ProID+Q spolu s dokumentáciou a dodacím listom ku karte dostanete poštou. Celkový proces vybavenia trvá cca 10 - 14 dní (v závislosti od poštových služieb). Následne po obdržaní Vami podpísanej poštovej doručenky zasielame bezpečnostné kódy ku karte poštou alebo do e-schránky. Po doručení kódov viete začať používať Váš mandátny certifikát a začať elektronicky podpisovať.

Ak Vám viac vyhovuje osobná návšteva pracoviska v Bratislave, táto možnosť je stále dostupná.

Postup je jednoduchý!

  1. Prostredníctvom e-formulára na slovensko.sk vyplní štatutár žiadosť o vydanie mandátneho certifikátu.
  2. V časti „Požadované údaje“ uveďte spôsob vydania „vzdialene“ a priložte požadované prílohy.
  3. Označte, že máte záujem o čipovú kartu MONET+ ProID+Q (ak ju už nevlastníte), pretože uvedené certifikáty je možné vydať len na tento typ karty.
  4. Do prílohy nahrajte doklad preukazujúci mandát (Menovací dekrét / Osvedčenie / Pracovná zmluva / …) – postup ako nahrať doklad.
  5. Žiadosť podpíšte elektronickou pečaťou organizácie alebo mandátnym certifikátom či občianskym preukazom štatutára a odošlite.
  6. Osoba, pre ktorú bol týmto spôsobom vyžiadaný certifikát, sa medzitým zaregistruje na samoobslužnom portáli pomocou svojho občianskeho preukazu.

U nás sa žiadosť skontroluje a schváli sa proces registrácie. Na vami uvedenú korešpondenčnú adresu sa odošle čipová karta (ak ju už nevlastníte) aj so sprievodným listom, ktorý obsahuje inštrukcie, čo je potrebné vykonať po jej obdržaní.

  1. Podľa postupu, ktorý nájdete v sprievodnom liste, si dokončite nahratie certifikátu.
  2. Bezpečnostné kódy ku karte (PIN/PUK) nájdete vo svojej e-schránke.
  3. Stiahnite si softvér k čipovej karte MONET (ak ho ešte nemáte) a môžete začať podpisovať.

Upozorňujeme orgány verejnej mociže vzdialený spôsob vydávania je dostupný len pre mandátne certifikáty. Pri požiadavke o elektronickú pečať je aj naďalej potrebná prítomnosť štatutára alebo osoby, ktorú na tento účel úradne splnomocnil.

Viac informácií o vzdialenom vydávaní...

V prípade zmeny dokladu, ktorý ste ako identifikátor použili v mandátnom certifikáte je potrebné požiadať o zrušenie mandátneho certifikátu a požiadať o vydanie nového certifikátu s novým číslom dokladu. Príslušnú žiadosť nájdete na stránke slovensko.sk ako e-formulár Zrušenie mandátneho certifikátu, elektronickej pečate a vyhotovovanie časových pečiatok. Povinnými údajmi v Žiadosti o zrušenie alebo e-maily sú okrem mena mandatára aj sériové číslo certifikátu a heslo pre jeho zrušenie, ktoré nájdete v dokumente Potvrdenie o vydaní a používaní mandátneho certifikátu, v bode číslo V, ktorý ste dostali pri vydaní certifikátu.

Po zaevidovaní žiadosti pristúpime obratom k zrušeniu certifikátu (alebo k uvedenému dátumu). O zrušení dostanete notifikáciu e-mailom aj s príslušným potvrdením.

Následne musí štatutár požiadať o vydanie nového mandátneho certifikátu.

V prípade zmeny funkcie alebo ukončenia funkcie je potrebné mandátny certifikát zrušiť. Príslušnú žiadosť nájdete na stránke slovensko.sk ako e-formulár Zrušenie mandátneho certifikátu, elektronickej pečate a vyhotovovanie časových pečiatok. Povinnými údajmi v Žiadosti o zrušenie sú okrem mena mandatára aj sériové číslo certifikátu a heslo pre jeho zrušenie, ktoré nájdete v dokumente Potvrdenie o vydaní a používaní mandátneho certifikátu, v bode číslo V, ktorý ste dostali pri vydaní certifikátu.

Po zaevidovaní žiadosti pristúpime k zrušeniu certifikátu k uvedenému dátumu. O zrušení dostanete notifikáciu e-mailom aj s príslušným potvrdením.

V prípade ukončenia funkcie môžete o zrušenie požiadať buď Vy, alebo poverená osoba za organizáciou (napríklad štatutár). Ak je čipová karta, na ktorej je certifikát vydaný majetkom organizácie, po zneplatnení certifikátu by ste ho mali odovzdať zodpovednej osobe.

V prípade zmeny funkcie môže následne štatutár požiadať o nový mandátny certifikát.

V prípade zablokovania čipovej karty je potrebné požiadať o zrušenie mandátneho certifikátu (pečate) a požiadať o vydanie nového certifikátu na novú kartu. Nakoľko čipové karty, na ktoré vydávame certifikáty sú QSCD zariadenia, z bezpečnostných dôvodov sa karta po zablokovaní PUK kódu nedá odblokovať, toto zariadenie aj vďaka tejto schopnosti získalo označenie QSCD a takto bolo certifikované. Po zablokovaní sa tento stav nedá žiadnym spôsobom obísť.

Príslušnú žiadosť o zrušenie nájdete na stránke slovensko.sk ako e-formulár Zrušenie mandátneho certifikátu, elektronickej pečate a vyhotovovanie časových pečiatok. Povinnými údajmi v Žiadosti o zrušenie sú okrem mena mandatára aj sériové číslo certifikátu a heslo pre jeho zrušenie, ktoré nájdete v dokumente Potvrdenie o vydaní a používaní mandátneho certifikátu, v bode číslo V, ktorý ste dostali pri vydaní certifikátu.

Po zaevidovaní žiadosti pristúpime k zrušeniu certifikátu k uvedenému dátumu. O zrušení dostanete notifikáciu e-mailom aj s príslušným potvrdením.

Následne musí štatutár požiadať o vydanie nového mandátneho certifikátu (elektronickej pečate).

V prípade straty čipovej karty je potrebné obratom požiadať o zrušenie mandátneho certifikátu (pečate). Príslušnú žiadosť nájdete na stránke slovensko.sk ako e-formulár Zrušenie mandátneho certifikátu, elektronickej pečate a vyhotovovanie časových pečiatok alebo o zrušenie viete požiadať aj zaslaním e-mailu na adresu snca@nases.gov.sk z e-mailovej adresy, ktorú ste zadávali pri vydávaní certifikátu. Povinnými údajmi v Žiadosti o zrušenie alebo e-maily sú okrem mena mandatára aj sériové číslo certifikátu a heslo pre jeho zrušenie, ktoré nájdete v dokumente Potvrdenie o vydaní a používaní mandátneho certifikátu, v bode číslo V, ktorý ste dostali pri vydaní certifikátu.

Po zaevidovaní žiadosti pristúpime obratom k zrušeniu certifikátu (alebo k uvedenému dátumu). O zrušení dostanete notifikáciu e-mailom aj s príslušným potvrdením.

Následne musí štatutár požiadať o vydanie nového mandátneho certifikátu (elektronickej pečate).